Process 2 Web

Want alles kan!
   
  Home
  Webdesign
  Prijzen
  Diensten
  Voorwaarden
   > Voorwaarden > 

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Process 2 Web.

Alle bepalingen van deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het leveren van producten en/of diensten voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.

 1. Process 2 Web draagt na ondertekening van de overeenkomst zorg voor de bouw en/of het onderhoud van de website van de opdrachtgever. Alle gegevens van de opdrachtgever, alsmede alle aangeleverde materialen en/of informatie blijven uitsluitend in ons eigen klantenbestand t.b.v. een optimale dienstverlening. Zij worden nimmer aan derden verkocht, ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven, tenzij hiervoor op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak een verplichting bestaat.

 2. Process 2 Web behoudt zich het recht voor om opdrachten tot het ontwerpen, verwerken, aanpassen of uploaden van internet pagina's zonder opgaaf van redenen te weigeren. De opdrachtgever blijft echter te allen tijde, onverminderd volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde pagina's.

 3. De overeenkomst tussen Process 2 Web en de opdrachtgever is niet overdraagbaar.

 4. Het intellectueel eigendom van de vormgeving van de website berust bij Process 2 Web.

 5. Betaling: 30% van het factuurbedrag bij afsluiten overeenkomst en 70% binnen 14 dagen na ingebruikstelling van de website.
 6. Een overeenkomst is pas tot stand gekomen nadat de opdracht schriftelijk is bevestigd. Na betalen van 30% van het factuurbedrag zal Process 2 Web overgaan tot het bouwen van de website. Het eigendom van de website, exclusief het intellectueel eigendom van de vormgeving, gaat over naar de opdrachtgever als de betalingen voldaan zijn. Het niet tijdig voldoen van de betalingen van de factuur kan uiteindelijk leiden tot het verwijdering van de website van de opdrachtgever van het internet.

 7. Overdracht van wachtwoorden en gebruikersnamen aan Process 2 Web voor de plaatsing van de website van de opdrachtgever bij zijn provider geschiedt geheel op vrijwillige basis en met toestemming van de opdrachtgever.

 8. Process 2 Web zal de toegang tot systemen van derden of van de opdrachtgever met de grootst mogelijke zorg betrachten en uitsluitend handelingen zullen verrichten in het kader van de afgesloten overeenkomst. Process 2 Web is niet verantwoordelijk voor fouten, vertragingen, uitval of anderzijds van de server van de provider van de opdrachtgever.

 9. De onderhoudsovereenkomst heeft een termijn van 12 maanden. De onderhoudsovereenkomst wordt met 12 maanden verlengd indien niet uiterlijk 30 dagen voor beŽindiging van de huidige onderhoudsovereenkomst schriftelijk is opgezegd.

 10. Elke poging tot het toebrengen van schade aan Process 2 Web is uitdrukkelijk verboden.

 11. Process 2 Web is niet verantwoordelijk voor de bezoekersaantallen op de website van de opdrachtgever.

 12. Foto's, folders en teksten en andere Ďcontentí van de website zijn afkomstig van de opdrachtgever en deze is verantwoordelijk voor de kwaliteit en/of de juistheid daarvan.

 13. Process 2 Web behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.
Process 2 Web want alles kan!